EDP NOTIFIKACIJA, 23.10.2018.

Početna stranica | Listopadska EDP notifikacija: Odlični konačni rezultati Hrvatske u 2017. – ostvaren suficit od 0,9% BDP-a, omjer duga i BDP-a smanjen na 77,5 %

Fill 3 Copy 6EDP NOTIFIKACIJA, 23.10.2018.

Listopadska EDP notifikacija: Odlični konačni rezultati Hrvatske u 2017. – ostvaren suficit od 0,9% BDP-a, omjer duga i BDP-a smanjen na 77,5 %

Konačno Izvješće o prekomjernom proračunskome manjku i razini duga opće države tijekom razdoblja 2014.-2017. godine za Republiku Hrvatsku[1] (tzv. Listopadska EDP notifikacija) objavljeno je od strane Državnog zavoda za statistiku 22.10.2018., istovremeno s objavom istovrsnog izvješća Eurostata za EU-28, Europodručje i pojedinačne države članice.

Sukladno objavljenom Izvješću DZS-a (Tablica 1), suficit konsolidirane opće države je u 2017. iznosio 3,158 milijardi kuna (0,9% BDP-a), a prema uobičajenoj praksi revidirani su i pokazatelji za prethodne godine. Tako je u 2016. deficit iznosio -3,275 milijardi kuna (-0,9% BDP-a), u 2015. je iznosio -11,687 milijardi kuna (- 3,4% BDP-a), a u 2014. je iznosio -17,033 milijardi kuna (ili 5,1% BDP-a).

Što je najviše pridonijelo ostvarenju suficita?

Dobri rezultati državnog proračuna

Veliki utjecaj na stvaranje suficita u 2017. imao je podsektor središnje države, u kojem je deficit od 1,2% BDP-a u 2016. pod utjecajem povoljnih gospodarskih trendova i smanjenja relativnog udjela rashoda u BDP-u pretvoren u suficit od 0,8% BDP-a u 2017.

Bolji rezultati javnih poduzeća

Najznačajniji utjecaj na generiranje suficita u 2017. u odnosu na prethodne godine imalo je znatno poboljšanje financijskog rezultata izvanproračunskih korisnika i javnih poduzeća te povećanje poreznih prihoda.

Rast prihoda od poreza

U 2017. porezi na proizvodnju i uvoz prikupljeni su u iznosu od 71,429 milijardi kuna (porast od 5,2% u odnosu na 2016), prihodi od PDV-a prikupljeni su u iznosu od 48,402 milijardi kuna (porast od 6,8% u odnosu na 2016.), a prihodi od tekućeg poreza na dohodak i bogatstvo ostali su na gotovo istoj razini kao i u 2016. (22,905 milijardi kuna).

Niži rashodi za javne infrastrukturne projekte

Nadalje, zabilježen je 12,1%-tni pad investicija u odnosu na 2016., a investicije u 2017. su iznosile 9,932 milijardi kuna (ili 2,7% BDP-a).

Niži rashodi za kamate

Osim toga, utjecaj na rast suficita imalo je i smanjenje kamatnih rashoda. U 2017. kamatni rashodi iznosili su 9,764 milijardi kuna (ili 2,7% BDP-a), dok su godinu dana ranije iznosili 10,817 milijardi kuna (ili 3,1% BDP-a).

Isključimo li iz vrijednosti pokazatelja proračunskog salda vrijednosti kamatnih rashoda u iznosu od 2,7% BDP-a, možemo konstatirati da je tijekom 2017. godine ostvaren primarni suficit od 12,922 milijardi kuna (odnosno, 3,5% BDP-a).

U usporedbi s prethodnom EDP notifikacijom iz travnja, proračunski saldo, tj. suficit konsolidirane opće države za razdoblje 2014.-2017. minimalno je revidiran, i to samo za 0,1 postotni bod u 2017. U 2017. je došlo do povećanja za 404 milijuna kuna (0,1% BDP-a) u odnosu na prethodno objavljen podatak. Spomenuta revizija proizlazi najvećim dijelom iz uključivanja finalnih podataka za velike jedinice sektorizirane u S.13 (koje su u trenutku izrade travanjske EDP notifikacije krajem ožujka 2018. dostavile svoje preliminarne financijske pokazatelje za 2017, a konačne financijske pokazatelje su dostavile u FINA-u krajem travnja 2018.) te revizije bruto investicija u fiksni kapital, kao i iz ostalih manjih metodoloških korekcija.

Omjer duga opće države i BDP-a smanjen na 77,5%

Konsolidirani dug opće države na kraju 2017. iznosio je 283,318 milijardi kuna (77,5% BDP-a), dok je u 2016. iznosio 281,742 milijardi kuna (80,2% BDP-a). U 2015. dug je iznosio 284,206 milijardi kuna (83,7% BDP-a), dok je u 2014. iznosio 278,370 milijardi kuna (84,0% BDP-a). Promatrano prema vrsti dužničkih instrumenata, tijekom 2017. godine došlo je do relativnog povećanja udjela u BDP-u dužničkih vrijednosnih papira za 1,9 postotnih bodova, uz istodobnog smanjenja udjela zajmova za 5,6 postotnih bodova.

Tablica 1: Republika Hrvatska – konačni pokazatelji proračunskog salda i duga konsolidirane opće države i s njima povezani pokazatelji 2014.-2018. 

tablica-slika

p-projicirana veličina

Izvor: izračun autora prema objavljenim EDP podacima DZS-a i Eurostata od 22.10.2018.

U 2017. zabilježen je rast duga opće države od 1,576 milijardi kuna (ili za 0,6% u odnosu na stanje na kraju 2016. godine), a najveći doprinos porastu stanja duga opće države jest veće novo zaduženje države od otplata u 2017., ponajprije po dužničkim vrijednosnim papirima središnje države, a manjim dijelom zbog proširenja obuhvata sektora opće države. Smanjenju duga znatno je pridonijelo i smanjenje duga središnje države po kreditima. Kod lokalne države znatan pad dogodio se na kreditima te dužničkim vrijednosnim papirima, koji su potpuno otplaćeni te lokalna država više nema duga po tom instrumentima. Mala promjena stanja duga za 2017. u odnosu na podatke prethodno objavljene u sklopu travanjske notifikacije rezultat je korekcije zbog ažuriranja izvora podataka.

U dijelu projekcija fiskalnih pokazatelja za 2018. koji se objavljuju u sklopu Izvješća (za čiju izradu je nadležno Ministarstvo financija), predviđa se deficit konsolidirane opće države na razini od – 0,5% BDP-a (nepromijenjeno u odnosu na projekciju iz travanjske notifikacije). Dug opće države na kraju 2018. trebao bi se dodatno smanjiti za oko 3 postotna boda i doseći razinu od 74,5% BDP-a.

[1] dostupno na: https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2018/12-01-02_02_2018.htm

 

5-godina
Pet godina Republike Hrvatske u europskom semestru

Knjiga „Pet godina Republike Hrvatske u europskom semestru“, urednice i …

PRELISTAJTE ČASOPIS

Komentari

Nema komentara. Budi prvi/a koji će komentirati članak.
leave-comment-icon

Ostavi komentar

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
5-godina
Pet godina Republike Hrvatske u europskom semestru

Knjiga „Pet godina Republike Hrvatske u europskom semestru“, urednice i …

PRELISTAJTE ČASOPIS

Slijedeća radionica #mojeuprojekt

SVI

30

PON

Praktični rad u grupama (1.dio)

POGLEDAJ SVE RADIONICE