EUROSTAT, 23.04.2018.

Početna stranica | Izvješće Eurostata o dugu i deficitu država članica u 2017.

Fill 3 Copy 6EUROSTAT, 23.04.2018.

Izvješće Eurostata o dugu i deficitu država članica u 2017.

Eurostat je 23. 04. 2018. objavio preliminarno travanjsko Izvješće o prekomjernom proračunskom manjku i razini duga opće države tijekom razdoblja 2014.-2017. za države članice EU i članice Europodručja (EDP notifikacija .[1]

Na razini 28 država članica EU, proračunski deficit je s razine od 1,6% BDP-a u 2016. godini smanjen na 1% BDP-a u 2017. Rezultat je to blagog povećanja proračunskih prihoda (za 0,2 p.b.) uz istovremeno smanjenje proračunskih rashoda (za 0,5 p.b.).

Razina duga konsolidirane opće države (tzv. javni dug) je istovremeno smanjena za 1,7 postotnih bodova, odnosno s 83,3% na 81,6% BDP-a. Promatrano na razini 19 država članica Europodručja, prosječan proračunski deficit smanjen je s 1,5% BDP-a u 2016. na 0,9% BDP-a u 2017.

Tablica 1: EU-28, Europodručje i Republika Hrvatska – pokazatelji deficita i duga konsolidirane opće države 2014.-2017.

u % BDP-a i međugodišnje stope rasta 2014 2015 2016 2017
EU -28        
Proračunski prihodi 45,0 44,7 44,7 44,9
Proračunski rashodi 48,0 47,0 46,3 45,8
Proračunski saldo -2,9 -2,3 -1,6 -1,0
Konsolidirani dug opće države 86,5 84,5 83,3 81,6
Europodručje        
Proračunski prihodi 46,7 46,3 46,1 46,2
Proračunski rashodi 49,2 48,3 47,6 47,1
Proračunski saldo -2,5 -2,0 -1,5 -0,9
Konsolidirani dug opće države 91,9 89,9 89,0 86,7
Republika Hrvatska        
Proračunski prihodi 43,0 44,9 46,3 46,0
Proračunski rashodi 48,1 48,4 47,2 45,3
Proračunski saldo -5,1 -3,4 -0,9 0,8
Konsolidirani dug opće države 84,0 83,8 80,6 78,0

Izvor: Eurostat Newsrelease 69/2018 od 23.04.2018.

Pri tome su proračunski prihodi povećani za 0,1 p.b., uz smanjenje rashoda za 0,5 p.b. Dug konsolidirane opće države na razini europodručja smanjen je s 89% BDP-a u 2016. na 86,7% BDP-a u 2017. Možemo primijetiti da je do smanjenja duga došlo i na razini Europodručja i na razini EU-28, no razina duga država Europodručja je još uvijek viša u odnosu na razinu duga država članica EU koje još nisu postale članicama Europodručja.

Eurostat je objavio i podatke za Hrvatsku koje je prethodno 20.04.2018. objavio DZS, prema kojima je u Hrvatskoj u 2017. došlo do smanjenja proračunskih prihoda za 0,3 postotna boda u odnosu na prethodnu godinu te značajnijeg smanjenja proračunskih rashoda (za 1,9 p.b.), što je imalo za posljedicu pojavu proračunskog suficita u iznosu od 0,9% BDP-a, prvi put od kada se proračunski saldo i dug opće države računaju i iskazuju po ESA 2010 metodologiji. Od 2014. godine na dalje Hrvatska je bilježila konstantno smanjenje proračunskog deficita, koji je 2014. godine iznosio 5,1% BDP-a, a u 2016. godini iznosio je 0,9% BDP-a (Tablica 1).

Prema Priopćenju Eurostata, tijekom 2017., čak dvanaest država članica ostvarilo je fiskalni suficit (Malta 3,9% BDP-a, Cipar 1,9% BDP-a, Češka 1,6%, Luksemburg 1,5%, Švedska i Njemačka po 1,3%, Nizozemska 1,1%, Danska 1%, Bugarska 0,9%, Grčka i Hrvatska po 0,8% i Litva 0,5%), Slovenija je imala uravnotežen proračun (0% BDP-a), a najniži deficiti (u % od BDP-a) zabilježeni su u Irskoj i Estoniji (po -0,3%), Latviji (-0,5%) te Finskoj (-0,6%). Samo dvije države zabilježile su deficit jednak ili viši od vrijednosti definirane kriterijima iz Maastrichta, a to su Španjolska (-3,1% BDP-a) i Portugal (-3% BDP-a, Grafikon 1).

Grafikon 1: Saldo opće države po državama članicama EU i Europodručja 2017.

Izvor: Eurostat

Usporedimo li pokazatelje konsolidiranog duga opće države (Grafikon 2), na kraju 2017. godine najniže vrijednosti duga u odnosu na BDP zabilježene su u Estoniji (9%), Luksemburgu (23%), Bugarskoj (25,4%), Češkoj (34,6%), Rumunjskoj (35%) i Danskoj (36,4%). Petnaest država članica zabilježilo je vrijednosti duga iznad referentne granice od 60% BDP-a na kraju 2017. godine, pri čemu su najviše vrijednosti zabilježene u Grčkoj (178,6%), Italiji (131,8%), Portugalu (125,7%), Belgiji (103,1%) i Španjolskoj (98,3%). S vrijednošću od duga od 78% BDP-a Hrvatska pripada podskupini od jedanaest država članica čiji se dug nalazi u rasponu od 60% – 100% BDP-a, a hrvatski je dug za 0,4 postotna boda niži od austrijskog duga.

Grafikon 2: Dug opće države po državama članicama EU i Europodručja 2017.

Izvor: Eurostat

 

[1] priopćenje Eurostata dostupno je na engleskom jeziku na: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8824490/2-23042018-AP-EN.pdf/6e5b346e-e302-4132-920a-854b00ac196d

slika-zaslona-2018-12-19-u-14-11-25
I’M studeni / prosinac 2018.

Informativni mjesečnik Ureda zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić

PRELISTAJTE ČASOPIS

Komentari

Nema komentara. Budi prvi/a koji će komentirati članak.
leave-comment-icon

Ostavi komentar

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
slika-zaslona-2018-12-19-u-14-11-25
I’M studeni / prosinac 2018.

Informativni mjesečnik Ureda zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić

PRELISTAJTE ČASOPIS

Slijedeća radionica #mojeuprojekt

SVI

30

PON

Praktični rad u grupama (1.dio)

POGLEDAJ SVE RADIONICE